Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > A. Kommunalbestyrelsen

A. Kommunalbestyrelsen
• Møder

Udtalelser:
- Assens Kommune - rådhussag (2. feb 2009)
- Billund Kommune - behandling af sag for lukkede... (11. okt 2007)
- Billund Kommune - udvalgsmedlemmers standsnings... (11. okt 2007)
- Byrådet i Roskilde Kommunes bestemmende indflyd... (4. jun 2012)
- Byrådets instruktionsbeføjelser på generalforsa... (22. jun 2009)

Info om udtalelsen
Titel Kommunes indflydelse i en erhvervsdrivende fond
 
Dokument  udtalelse om en kommunes indflydelse i en erhve...
 
Dato for udtalelse 02-12-2016
 
Resumé Sagen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt en kommunes udpegning af medlemmer af styrende organer i en erhvervsdrivende fond er i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 68.

Efter fondens vedtægt udpeger kommunen 30 af repræsentantskabets 45 medlemmer. De af kommunen udpegede repræsentanter vælger tre af fondens ni bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er fondens øverste myndighed, mens repræsentantskabets kompetence er begrænset. I vedtægten er imidlertid fastsat bestemmelser, som giver repræsentantskabet mulighed for at bremse forskellige beslutninger af meget vidtrækkende karakter, herunder beslutninger om ændringer i vedtægten, opløsning eller fusion.

Udtalt at kommunen ikke i kraft af sin udpegning af medlemmer af bestyrelsen har en bestemmende indflydelse på fonden, som er i strid med § 68a i den kommunale styrelseslov.

Selvom bestyrelsen efter vedtægten er fondens øverste myndighed fandt Statsforvaltningen med hensyn til repræsentantskabet, at muligheden for repræsentantskabet for at bremse beslutninger af vidtrækkende karakter isoleret set kan give anledning til tvivl om, hvorvidt kommunen, der udpeger flertallet af medlemmerne af repræsentantskabet, har en indflydelse på fonden, som er i strid med § 68a i den kommunale styrelseslov.

Der kunne imidlertid ikke kunne ses bort fra, at vedtægten er godkendt af Erhvervsstyrelsen som værende i overensstemmelse med fondslovgivningen, hvorefter bestyrelsen er fondens øverste myndighed, ligesom der ikke kunne ses bort fra, at forslag fra bestyrelsen, som ikke opnår det til vedtagelse tilstrækkelige flertal i repræsentantskabet, desuagtet vil kunne gennemføres, hvis Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed tillader dette.

Uanset repræsentantskabets formelle kompetence til at bremse forskellige væsentlige beslutninger var det således Statsforvaltningens opfattelse, at repræsentantskabet ikke reelt har en sådan indflydelse på fonden, at kommunens udpegning af repræsentantskabets flertal bringer forholdet i strid med § 68a i den kommunale styrelseslov.
 
Publiceret 07-12-2016 13:51:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017