Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > H. Inhabilitet

H. Inhabilitet

Udtalelser:
- Assens Kommune - Inhabilitet, fvl. § 3, stk.1, ... (13. jun 2013)
- Assens Kommune - slægtsinhabilitet (18. aug 2011)
- Billund Kommune - Inhabilitet (20. aug 2010)
- Borgmester inhabil, jvf. forvaltningslovens § 3... (27. aug 2007)
- Borgmesters inhabilitet (7. dec 2015)

Info om udtalelsen
Titel Inhabilitet - dispensation fra regler om det maksimale elevtal
 
Dokument  2016-76510.pdf
 
Dato for udtalelse 25-10-2016
 
Resumé Helsingør Kommune har anmodet om Statsforvaltningens vurdering af et kommunalbestyrelsesmedlems habilitet i en sag om byrådets behandling af en ansøgning om dispensation fra kommunens regel om antallet af elever på 2. klassetrin på en af kommunens skoler, idet byrådet påtænker at erklære kommunalbestyrelsesmedlemmet inhabil ift. sagens behandling.

Statsforvaltningen har udtalt, at vi på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke finder anledning til at antage, at kommunens vurdering af habilitetsspørgsmålet er i strid med reglerne om inhabilitet, selvom spørgsmålet kan være behæftet med nogen tvivl, henset til, at der er tale om en beslutning om kapaciteten på den pågældende skole, og som dermed vedrører et spørgsmål om skolestruktur, og til, at beslutningen får betydning for en række elever (og deres forældre) i den pågældende klasse.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at Helsingør Kommune har henvist til, at der er tale om en konkret afgørelse om dispensation fra kommunens generelle regler om det maksimale elevtal i kommunens klasser.

Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at kommunen har henvist til, at afgørelsen vil få direkte betydning for det omhandlede kommunalbestyrelsesmedlems barns klasse, idet klassen vil blive nedlagt og eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen imødekommes.

Statsforvaltningen finder ikke ud fra de foreliggende oplysninger grundlag for at antage, at kommunens vurdering af, at det omhandlede kommunalbestyrelsesmedlem som følge heraf har en så direkte, individuel og uvedkommende interesse i sagens udfald, at hun er inhabil ved sagens behandling, er i strid med inhabilitetsreglerne.
 
Publiceret 28-10-2016 16:14:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017