Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.
Udtalelser:
- Assens Kommune - støtte til kulturinstitution (2. jul 2008)
- Billund Kommune - annoncering på hjemmesiden (31. mar 2009)
- Bornholms Regionskommune - Aftaler om vedligeho... (26. feb 2010)
- Engagement i musikfestival (18. okt 2016)
- Favrskov Kommune. Tildeling af Agenda 21 midler. (6. feb 2009)

Info om udtalelsen
Titel Engagement i musikfestival
 
Dokument  vejledende udtalelse 18.10.16_redacted.pdf
 
Dato for udtalelse 18-10-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt sig om Odense Kommunes engagement i musikfestivalen Tinderbox. Engagementet består af et samlet aftalekompleks, der udgøres af 1) aftale om tilskud til Tinderbox musikfestival (herefter ”tilskudsaftalen”), 2) aftale om leje af Tusindårsskoven i forbindelse med Tinderbox musikfestival (herefter ”lejeaftalen”) samt 3) aftale om hovedsponsorat af Tinderbox musikfestival – (herefter ”sponsoraftalen”).

Statsforvaltningen har noteret sig, at ”tilskudsaftalen” og ”sponsoraftalen” i perioden fra aftalernes underskrift i december 2014 til november 2018 samlet indebærer udgifter for Odense Kommune på ca. 23,5 mio. kr., mens Odense Kommune til optimering af Tusindårsskoven har afholdt udgifter på ca. 3 mio. kr.

Statsforvaltningen har videre udtalt følgende:

1. Odense Kommunes samlede engagement
Det beror på et skøn, hvorvidt der består et rimeligt forhold mellem den kommunale interesse og de udgifter, som bekostes i medfør af de tre aftaler, og om engagementet ligger inden for rammerne af, hvad der kan betragtes som økonomisk forsvarligt.

Der må ved fastlæggelsen af rammerne for dette skøn efter Statsforvaltningens opfattelse lægges vægt på, at der er tale om afholdelse af udgifter på ulovbestemt grundlag i forbindelse med en kulturel begivenhed, der afholdes én gang årligt, og at der under alle omstændigheder er tale om et beløb af en væsentlig størrelse.

Uanset disse forhold, er det imidlertid Statsforvaltningens opfattelse, at der er så vide rammer for udøvelsen af skønnet, at Statsforvaltningen ikke har tilstrækkeligt grundlag for en konstatering af, at Odense Kommune har tilsidesat grundsætningen om økonomisk forsvarlighed.

Statsforvaltningen har herefter vurderet lovligheden af de enkelte delaftaler for sig.

2. Tilskudsaftalen
Med hensyn til tilskudsaftalen er det Statsforvaltningens opfattelse, at de interesser, som Odense Kommune herved har søgt varetaget, ligger inden for rammerne af, hvad kommunalfuldmagtsreglerne giver mulighed for, samt at kravene om øremærkning og udbyttebegrænsning er iagttaget.

Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen har de relevante og som udgangspunkt tilstrækkelige muligheder for at kontrollere, at tilskuddet rent faktisk også medgår til sådanne aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte.

Dog bemærkes, at forskellig medieomtale har givet Statsforvaltningen anledning til at bede kommunen bekræfte, at det for de allerede afholdte festivaler faktisk har været muligt for kommunen at foretage denne kontrol.

3. Lejeaftalen
Med hensyn til lejeaftalen vedrørende Tusindårsskoven har Statsforvaltningen ikke fundet grundlag for at gå ind i en nærmere vurdering af, hvad der kan antages at være markedslejen for det omhandlede areal, eller om de bestræbelser, som kommunen har udfoldet på at konstatere markedslejen, har været tilstrækkelige.

Statsforvaltningen har endvidere ikke fundet grundlag for at antage, at opgraderingen af Tusindårsskoven indebærer ulovlig anlægsstøtte til Selskabet.

4. Sponsoraftalen
Med hensyn til sponsoraftalen er det Statsforvaltningens opfattelse, at Odense Kommune hermed lovligt kan varetage sådanne hensyn til eksponering og branding af kommunen, som har været sigtet med aftalen.

Statsforvaltningen har i den forbindelse behandlet et spørgsmål om, hvorvidt de ydelser, som kommunen modtager, reelt er egnede til at give kommunen en brandingmæssig værdi, eller om andre kommunale interesser kan danne grundlag for modtagelsen af disse.

Statsforvaltningen har i den forbindelse endvidere udtalt, at en eventuel viderefordeling af ydelser modtaget som led i en sponsoraftale i givet fald skal ske inden for lovgivningens rammer.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt sponsoraftalen er indgået på markedsvilkår, har Statsforvaltningen fundet det fornødent at foretage en høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som bl.a. har udtalt, at det er styrelsens opfattelse, at de to sagkyndige erklæringer, der er indhentet til en bedømmelse af dette, er uegnede til at danne grundlag for en fastsættelse af markedsprisen for sponsoratet.

Statsforvaltningen kan derfor ikke på det foreliggende grundlag lægge til grund, at kommunen har betalt markedsprisen for de ydelser, som kommunen i forbindelse med de allerede afholdte festivaler har modtaget i medfør af sponsoraftalen.

Dette har givet Statsforvaltningen anledning til at anmode Odense Kommune om supplerende oplysninger vedrørende dette spørgsmål.

 
Publiceret 24-10-2016 06:27:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017