Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i materiale om et psykiatrisk projekt
 
Dokument  udtalelse om aktindsigt i et projekt om online ...
 
Dato for udtalelse 01-02-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Region Hovedstaden har handlet i strid med lovgivningen ved at undtage oplysninger fra aktindsigt under henvisning til offentlighedslovens § 30, nr. 2, uden nærmere at konkretisere, hvilke økonomiske skadevirkninger det ville have, hvis dokumenterne blev offentliggjort. Nogle af de dokumenter, som regionen har undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 27, nr. 4, ses endvidere ikke at vedrøre brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres, og forvaltningslovens begrundelseskrav er ikke opfyldt.

Derudover er det Statsforvaltningens opfattelse, at Region Hovedstaden ikke på det foreliggende grundlag og med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 4. Regionen har ikke begrundet eller nærmere redegjort for de faktiske forhold i sagen eller hvilke skønsmæssige hovedhensyn, som har ført til, at regionen vurderer, at dokumenterne kan undtages fra aktindsigt. Regionen har heller ikke i tilstrækkelig grad præciseret, hvilke af sagens oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt efter denne bestemmelse.

For så vidt angår de resterende dokumenter, der ikke er undtaget i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 2, § 27, nr. 4, eller § 33, nr. 4, har Region Hovedstaden ikke angivet en hjemmel i overensstemmelse med forvaltningslovens begrundelseskrav, og det står hverken klart for Statsforvaltningen, hvilke dokumenter der præcist er tale om, eller på hvilket grundlag de er undtaget fra aktindsigt.

Statsforvaltningen har på denne baggrund anmodet Region Hovedstaden om at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse om aktindsigt i de dokumenter, som regionen har undtaget fra aktindsigt. Såfremt regionen fastholder sit afslag, skal regionen tillige foretage en vurdering af, om der skal gives aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, herunder i oplysninger om det firma, der har søgt om aktindsigt, eller om der skal meddeles aktindsigt i dele af dokumenter efter offentlighedslovens § 34 eller udleveres oplysninger i medfør af ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 28.
 
Publiceret 15-02-2016 11:19:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017