Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på dataudtræk af lønoplysninger m.v
 
Dokument  2014-216125.pdf
 
Dato for udtalelse 02-05-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at Statsforvaltningens opfattelse, at Aarhus Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedsloven ved at meddele afslag på aktindsigt i dataudtræk af en række nærmere bestemte oplysninger om arbejds- og lønforhold for samtlige kommunens ansatte med henvisning til, at ressourceforbruget i forbindelse med underretning af de berørte medarbejdere vil medføre, at sammenstillingen af de anmodede oplysninger ikke kan foretages ved få og enkle kommandoer, jf. § 11, stk. 1.

Statsforvaltningen har i den forbindelse udtalt, at det er Statsforvaltningens umiddelbare opfattelse, at underretningspligten i offentlighedslovens § 41 ikke finder anvendelse i forbindelse med dataudtræk af oplysninger, der på den ene side vedrører enkeltpersoners ansættelsesforhold, men på den anden side ikke hidrører fra sager, der er omfattet af offentlighedslovens § 21, stk. 2. Spørgsmålet kan dog give anledning til nogen tvivl.

Uanset om underretningspligten i offentlighedslovens § 41 må antages at finde anvendelse i forhold til dataudtræk efter § 11, er det Statsforvaltningens opfattelse, at det følger af officialprincippet, at en myndighed i en konkret sag, som den omhandlede, er forpligtet til at høre de berørte medarbejdere før der meddeles aktindsigt i dataudtræk, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners ansættelsesforhold. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på oplysningernes karakter af personaleoplysninger samt det forhold, at der er ansøgt om aktindsigt i oplysninger vedrørende en flerhed af sager/personer (24.433 medarbejderes personaleoplysninger). Disse forhold tilsiger efter Statsforvaltningens opfattelse, at myndigheden for at sikre sig , at der træffes afgørelse på et fuldt oplyst grundlag, indhenter en udtalelse fra de berørte medarbejdere.

Statsforvaltningen har i øvrigt bemærket, at Statsforvaltingen ikke er enig med Aarhus Kommune i, at et dataudtræk af lønoplysninger m.v fra en løndatabase er omfattet af offentlighedslovens § 21, stk. 1-3.
 
Publiceret 09-05-2016 15:26:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017