Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Sagsbehandlingstid i forbindelse med genoptagelse af aktindsigtssag
 
Dokument  2014-223797.pdf
 
Dato for udtalelse 12-05-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har den 1. februar 2016 anmodet Region Syddanmark om at genoptage behandlingen af en anmodning om aktindsigt. Den aktindsigtssøgende borger har den 4. april 2016 klaget over, at regionen fortsat ikke har genoptaget sagens behandling. Region Syddanmark har den 20. april 2016 truffet en ny afgørelse i sagen og har redegjort for sagsbehandlingstiden over for Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da vi ud fra de foreliggende oplysninger ikke finder grundlag for at antage, at den tid der er medgået til Region Syddanmarks genoptagelse af aktindsigtsanmodningen ikke ligger inden for lovens rammer. Statsforvaltningen finder dog anledning til at bemærke, at Region Syddanmark ikke ses at have foretaget den fornødne underretning om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kunne forventes færdigbehandlet, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 3. pkt.

Statsforvaltningen finder endvidere anledning til at bemærke, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at offentlighedslovens § 36, stk. 2, finder anvendelse i forbindelse med en myndigheds genoptagelse af sagsbehandlingen af en aktindsigtsanmodning. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at en myndigheds genoptagelse af en aktindsigtssags behandling må svare til behandling af en ny anmodning om aktindsigt, hvorfor sagsbehandlingsfristen i offentlighedslovens § 36, stk. 2, på ny skal overholdes.
 
Publiceret 17-05-2016 10:39:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017