Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt i driftsdata for vindmøller
 
Dokument  2014-124909.pdf
 
Dato for udtalelse 17-06-2016
 
Resumé En borger har fået afslag på aktindsigt i driftsdata for to vindmøller. Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Svendborg Kommune har redegjort for, at de undtagne oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og effekt er oplysninger om vindmøllevirksomhedens drifts-eller forretningsforhold, herunder at det er af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, at begæringen om aktindsigt i oplysningerne ikke imødekommes, jf. offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2 (lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer).

Det er endvidere Statsforvaltningen opfattelse, at Svendborg Kommune har foretaget en konkret afvejning af borgerens og offentlighedens interesser i at kunne beregne vindmøllernes støjniveau på baggrund af de omhandlede driftsdata, over for virksomhedens økonomiske interesser i at kunne beskytte driftsdata, herunder driftsoptimeringsoplysninger, mod udlevering til eventuelle konkurrenter, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 3.

Det fremgår imidlertid af miljøoplysningslovens § 2, stk. 5, at undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 12, stk. 1, ikke finder anvendelse på oplysninger om emissioner til miljøet, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF.

Svendborg Kommune ses ikke at have taget stilling til, hvorvidt de omhandlede driftsdata kan anses for omfattet af miljøoplysningslovens § 2, stk. 5.

Det er på ovennævnte baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at Svendborg Kommune ikke med den anførte begrundelse har været berettiget til at undtage de omhandlede driftsoplysninger fra aktindsigt.

Statsforvaltningen har således anmodet Svendborg Kommune om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til borgerens anmodning om aktindsigt i driftsdata vedrørende tekniske oplysninger om rotorhastighed, vindhastighed og produceret effekt på Søbymøllerne på Tåsinge.

Af samme årsag har Statsforvaltningen ikke taget stilling til Svendborg Kommunes afslag efter meroffentlighedsprincippet, ekstraheringspligten samt det nu meddelte afslag på at gennemse akterne hos kommunen.
 
Publiceret 21-06-2016 09:50:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017