Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Manglende overholdelse af sagsbehandlingsregler i aktindsigtssag
 
Dokument  2014-188910.pdf
 
Dato for udtalelse 14-07-2016
 
Resumé En borger har søgt Favrskov Kommune om aktindsigt i et referat fra et møde.

Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af aktindsigtsanmodningen, ikke ligger inden for lovens rammer. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Favrskov Kommune ikke har overholdt bestemmelsen om underretning i offentlighedslovens § 36, stk. 2, 3. pkt. Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at Favrskov Kommune ikke har overholdt bestemmelsen om vejledningspligten i offentlighedslovens § 38, stk. 1, om muligheden for at indbringe kommunens afgørelser om afslag på aktindsigt for den kommunale tilsynsmyndighed, og at kommunen ikke har handlet i overensstemmelse med remonstrationsordningen i offentlighedslovens § 37, stk. 2, 2. pkt.

Da borgerens anmodning om aktindsigt efterfølgende er imødekommet og Statsforvaltningen forventer, at kommunen fremadrettet vil overholde offentlighedslovens sagsbehandlingsregler, foretager Statsforvaltningen ikke videre i sagen.

Borgeren har efterfølgende søgt om aktindsigt i retsgrundlaget for Favrskov Kommunes forpligtelser efter kommunalreformen i forhold til den daværende Hammel Kommune.

Statsforvaltningen har udtalt, at vi ikke finder grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at love m.v. ikke anses som dokumenter, der er indgået eller oprettet på en sag hos myndigheden, hvorfor dette materiale ikke er omfattet af retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1., at kommunen ses at have overholdt sin vejledningspligt efter forvaltningslovens § 7, stk. 1, ved besvarelsen af borgerens spørgsmål, og at der ikke er fastsat særlige svarfrister i henhold til vejledningspligten efter forvaltningsloven.
 
Publiceret 15-07-2016 09:31:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017