Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Overgivelse af dokument fra kommune til kommunal selvstyrehavn
 
Dokument  ekstern overgivelse af dokument til selvstyreha...
 
Dato for udtalelse 09-08-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at en kommunal selvstyrehavn efter Statsforvaltningens opfattelse er en sådan særlig forvaltningsmyndighed, der ikke kan betragtes som en del af den kommunale enhedsforvaltning.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at det fremgår af havnelovens § 9, stk. 1, og § 9, stk. 12-14, at en selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, hvor havnebestyrelsen disponerer selvstændigt inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede økonomiske rammer, og hvor virksomheden skal være adskilt fra kommunens virksomhed både formue- og driftsmæssigt, administrativt og regnskabsmæssigt.

Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at havnebestyrelsen for en selvstyrehavn kan støtte sin kompetence direkte på havnelovens § 9, stk. 2, 1. pkt., og således ikke kun har kompetence i kraft af delegation fra kommunalbestyrelsen.

Da kommunen har oplyst, at der er meddelt afslag på aktindsigt i et notat udarbejdet af kommunens forvaltning og overgivet til selvstyrehavnen under henvisning til, at selvstyrehavnen er en del af kommunen, lægger Statsforvaltningen til grund, at notatet ikke er udarbejdet som led i sekretariatsbetjening af en særlig forvaltningsmyndighed.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at kommunens notat ved overgivelsen til Aarhus Havn har mistet sin interne karakter i offentlighedslovens forstand. Kommunen har derfor ikke været berettiget til at undtage notatet fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1.

Statsforvaltningen har ikke fundet grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den dagældende offentlighedslov eller en ulovbestemt retsgrundsætning ved ikke at gøre notat om den rådgivning, kommunen indhentede fra to advokatfirmaer i 2012.

Statsforvaltningen har i den forbindelse lagt vægt på, at det var selvstyrehavnen, der eventuelt ville træffe afgørelse om afskedigelse, hvorfor kommunen ikke var omfattet af notatpligt efter loven, og at formålet med at indhente den pågældende vejledning efter det oplyste har været at undersøge, om eksterne jurister var enige i kommunens egen vurdering af retsstillingen, hvilket ikke kan henregnes som et sådant væsentligt sagsbehandlingsskridt, som notatpligt efter den ulovbestemte retsgrundsætning forudsætter.

Statsforvaltningen har på det foreliggende heller ikke fundet grundlag for at tilsidesætte Aarhus Kommunes oplysning om, at der ikke foreligger notater vedrørende den telefoniske vejledning i 2012, som er omfattet af retten til aktindsigt.

 
Publiceret 23-08-2016 10:04:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017