Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Sagsbehandlingstid på ca. 4 måneder i aktindsigtssag
 
Dokument  2015-71331.pdf
 
Dato for udtalelse 31-10-2016
 
Resumé Statsforvaltningen anmodede den 2. maj 2016 Region Syddanmark om at genoptage behandlingen af en aktindsigtsanmodning fra en netavis. Ca. 2 måneder senere fremgik det af omtale i pressen, at regionen havde oplyst, at sagen først ville være færdigbehandlet mere end 3 måneder efter sagens genoptagelse. På baggrund heraf anmodede Statsforvaltningen Region Syddanmark om en redegørelse for den forventede sagsbehandlingstid.

Regionen har redegjort herfor og har ca. 4 måneder efter sagens genoptagelse truffet en ny afgørelse i sagen.

Uanset der er tale om en sagsbehandlingstid på 4 måneder, finder Statsforvaltningen ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at Region Syddanmarks vurdering af, at sagens omfang og kompleksitet har kunnet begrunde sagsbehandlingstiden, har ligget uden for lovens rammer. Statsforvaltningen finder således ikke grundlag for at antage, at Region Syddanmarks sagsbehandlingstid har været i strid med offentlighedslovens § 36.

Statsforvaltningen finder dog anledning til at bemærke, at Region Syddanmark ikke ses at have foretaget den fornødne underretning om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kunne forventes færdigbehandlet, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 3. pkt.

Da Statsforvaltningen forventer at Region Syddanmark fremadrettet vil overholde offentlighedslovens sagsbehandlingsregler, herunder underretningspligten, foretager vi ikke yderligere vedrørende dette forhold.
 
Publiceret 04-11-2016 14:12:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017