Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- Afslag på aktindsigt - ressourceforbrug (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt – ressourceforbrug (14. mar 2017)
- Afslag på aktindsigt - uforholdsmæssigt ressour... (8. nov 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (15. jun 2016)
- Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens ... (21. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Ikke ret til aktindsigt i kvittering for afdød plejehjemsbeboers indbo
 
Dokument  ikke ret til aktindsigt i kvittering for afdød ...
 
Dato for udtalelse 22-12-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at en borgers anmodning om aktindsigt i dennes afdøde fars lejekontrakt og en kvittering for indbo, der er udleveret fra den afdødes plejebolig, efter Statsforvaltningens opfattelse ikke skal behandles efter forvaltningslovens bestemmelser om partsaktindsigt, men efter offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt, idet borgeren ikke har anmodet om aktindsigt i en afgørelsessag, hvor denne er part.

Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke har været forpligtet til at meddele aktindsigt i lejekontrakten i medfør af offentlighedslovens § 7, stk. 1, idet kommunen efter det oplyste ikke er i besiddelse af kontrakten, og idet Statsforvaltningen på det foreliggende ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens oplysning herom.

Desuden er det Statsforvaltningens opfattelse, at en kvittering for indbo, der er udleveret fra en afdød persons plejebolig, er et dokument af en sådan karakter, at det må anses at vedrøre afdødes private forhold og derfor i sin helhed kan undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Derudover må Statsforvaltningen konstatere, at kommunen ikke har overholdt offentlighedslovens regler om sagsbehandlingstid.
 
Publiceret 03-01-2017 08:47:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017