Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Forvaltningsloven
• Offentlighedsloven

Udtalelser:
- 2008-01-25 - Ikke overtrædelse af tavshedsplig... (25. jan 2008)
- 2008-02-02 Forskellige sagsbehandlingsforhold i... (2. feb 2008)
- Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i ... (26. maj 2016)
- Afslag på aktindsigt i intern e-mail-korrespond... (14. sep 2016)
- Beslutning om skolegang er en afgørelse (16. okt 2017)

Info om udtalelsen
Titel Afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven i sagen om Grøndalsvænge
 
Dokument  udtalelse om aktindsigt efter forvaltningsloven...
 
Dato for udtalelse 26-05-2016
 
Resumé Københavns Kommune havde undtaget to akter fra aktindsigt efter forvaltningslovens § 12, stk. 1, med hver sin begrundelse. Statsforvaltningen udtalte , at Københavns Kommune traf en lovlig afgørelse om at undtage akt nr. 273 fra aktindsigt efter forvaltningslovens § 12, stk. 1.

Statsforvaltningen lagde vægt på, at dokumentet var et udkast, der ikke var afgivet til udenforstående, og som havde dannet grundlag for udfærdigelsen af et endeligt dokument, der efter det oplyste var offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Det var endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune traf en lovlig afgørelse om at undtage akt nr. 10 fra aktindsigt efter forvaltningslovens § 12, stk. 1.

Statsforvaltningen lagde vægt på, at dokumentet indeholdt en beskrivelse af sagens faktum samt overvejelser af foreløbig karakter, der skulle tjene som grundlag for myndighedens interne beslutningsproces.

Statsforvaltningen lagde endvidere vægt på, at der ikke var oplysninger i sagen, der gav anledning til at antage, at dokumentet var afgivet til udenforstående, men alene var udvekslet inden for samme myndighed.

Statsforvaltningen gennemgik de akter, der efter det oplyste indeholdt korrespondance med kommunens advokat i forbindelse med retssager og fandt på det foreliggende grundlag ikke anledning til at tilsidesætte Københavns Kommunes vurdering af, at korrespondancen mellem Københavns Kommune og kommunens advokat kunne undtages efter forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 3.

Statsforvaltningen lagde vægt på, at de undtagede akter indholdsmæssigt angik juridiske tvivlsspørgsmål vedrørende såvel allerede anlagte som afsluttede sagsanlæg, og at muligheden for, at Københavns Kommune blev inddraget i yderligere sagsanlæg ikke på det foreliggende grundlag kunne afvises, når henses til sagens indholdsmæssige karakter. Herudover dannede det baggrund for Statsforvaltningens vurdering, at den omstændighed, at en retssag var afsluttet – eller at myndighedens overvejelser var endt med, at der ikke skulle føres sag – ikke kunne medføre, at brevvekslingen blev undergivet aktindsigt.
 
Publiceret 03-06-2016 10:01:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017