Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Øvrige ministerier
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- 2004-08-17 Andelsboligprojekt (17. aug 2004)
- Almene boliger - fordeling af lejen (1. jun 2017)
- Betaling for ambulant alkoholbehandling (18. nov 2016)
- Betaling for benyttelse af digitale byportaler (22. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Betaling for benyttelse af digitale byportaler
 
Dokument  anonymiseret udtalelse med bilag til hjemmeside...
 
Dato for udtalelse 22-11-2016
 
Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at de i sagen omhandlede dispositioner i Randers Kommune, hvor der på vejareal er opstillet 6 digitale byportaler, som kommunen leaser, er omfattet af vejlovens § 80, stk. 1.

Endvidere er det Statsforvaltningens opfattelse, at Randers Kommunes mulighed for som vejmyndighed at opkræve betaling for brug af vejarealet er udtømmende reguleret i vejlovens § 80, stk. 2.

Det er herefter Statsforvaltningens opfattelse, at en lang række af de spots, som i 2015 har været vist på Randers Kommunes digitale byportaler opsat på vejareal, jf. vejlovens § 80, stk. 1, har haft et forretningsmæssigt øjemed, hvorfor det har været i overensstemmelse med vejlovens § 80, stk. 2, at kommunen for disse spots har opkrævet betaling.

Statsforvaltningen har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at Randers Kommune alene har opkrævet et beløb til dækning af de direkte og indirekte omkostninger, hvilket er i overensstemmelse med fortolkningen af betalingsbestemmelsen i vejlovens § 80, stk. 2.

Herudover er det Statsforvaltningens opfattelse, at Randers Kommune ikke lovligt kan opkræve betaling af andre for benyttelse af reklameplads på de digitale byportaler opsat på vejareal, jf. vejlovens § 80, stk. 1, når benyttelsen ikke sker i forretningsmæssigt øjemed. Såfremt Randers Kommune ønsker at anvende de omhandlede byportaler til spots, hvor dette ikke sker i forretningsmæssigt øjemed, sådan som dette begreb skal forstås i medfør af vejlovens § 80, stk. 2, vil der således ikke være hjemmel til opkrævning af betaling herfor, heller ikke i form af dækning af de udgifter, der er forbundet med byportalerne.

Det bemærkes, at vejloven og fortolkningen heraf, herunder afgrænsningen af begrebet ”i forretningsmæssigt øjemed” i lovens § 80, stk. 2, henhører under Vejdirektoratet.

Statsforvaltningen har anmodet byrådet i Randers Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver byrådet anledning til.”
 
Publiceret 28-11-2016 13:40:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017