Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Øvrige ministerier
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- 2004-08-17 Andelsboligprojekt (17. aug 2004)
- Almene boliger - fordeling af lejen (1. jun 2017)
- Betaling for ambulant alkoholbehandling (18. nov 2016)
- Betaling for benyttelse af digitale byportaler (22. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Opfølgning i sag vedrørende digitale byportaler
 
Dokument  statsforvaltningens opfølgning anonymiseret.pdf
 
Dato for udtalelse 27-02-2017
 
Resumé 

Udtalelsen af 22. november 2016
Statsforvaltningens udtalte den 22. november 2016, at opstillingen af 6 digitale byportaler, som kommunen leaser, på et vejareal i Randers Kommune, er omfattet af vejlovens § 80, stk. 1.

Endvidere var det Statsforvaltningens opfattelse, at Randers Kommunes mulighed for som vejmyndighed at opkræve betaling for brug af vejarealet er udtømmende reguleret i vejlovens § 80, stk. 2.

Det var herefter Statsforvaltningens opfattelse, at en lang række af de spots, som i 2015 har været vist på Randers Kommunes digitale byportaler opsat på vejareal, jf. vejlovens § 80, stk. 1, har haft et forretningsmæssigt øjemed, hvorfor det har været i overensstemmelse med vejlovens § 80, stk. 2, at kommunen for disse spots har opkrævet betaling.

Statsforvaltningen lagde på baggrund af sagens oplysninger til grund, at Randers Kommune alene har opkrævet et beløb til dækning af de direkte og indirekte omkostninger, hvilket er i overensstemmelse med fortolkningen af betalingsbestemmelsen i vejlovens § 80, stk. 2.

Herudover var det Statsforvaltningens opfattelse, at Randers Kommune ikke lovligt kan opkræve betaling af andre for benyttelse af reklameplads på de digitale byportaler opsat på vejareal, jf. vejlovens § 80, stk. 1, når benyttelsen ikke sker i forretningsmæssigt øjemed. Såfremt Randers Kommune ønsker at anvende de omhandlede byportaler til spots, hvor dette ikke sker i forretningsmæssigt øjemed, sådan som dette begreb skal forstås i medfør af vejlovens § 80, stk. 2, vil der således ikke være hjemmel til opkrævning af betaling herfor, heller ikke i form af dækning af de udgifter, der er forbundet med byportalerne.

Statsforvaltningen bemærkede, at vejloven og fortolkningen heraf, herunder afgrænsningen af begrebet ”i forretningsmæssigt øjemed” i lovens § 80, stk. 2, henhører under Vejdirektoratet.

Statsforvaltningen anmodede byrådet i Randers Kommune om at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse gav byrådet anledning til.

Statsforvaltningen har den 27. februar 2017 udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at byrådet i Randers Kommune – ved tilkendegivelserne i byrådsbeslutning af 6. februar 2017 og i notat af 23. januar 2017 om, at Statsforvaltningens udtalelse tages til efterretning – handler i overensstemmelse med Statsforvaltningens udtalelse af 22. november 2016, og Statsforvaltningen foretager derfor ikke videre i sagens anledning.

 
Publiceret 02-03-2017 14:07:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017