Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Rammeaftale om åremålsansættelser
 
Dokument  åremålskontrakter region syddanmark.pdf
 
Dato for udtalelse 21-12-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har konstateret, at Region Syddanmark ved ansættelse af personale har handlet i strid med bestemmelserne om stillingsopslag i ”Rammeaftale om åremålsansættelse”, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn har afvist at behandle Region Syddanmarks henvendelse om godkendelse af de omhandlede ansættelser, og at regionen ifølge rapport fra Rigsrevisionen om lønrevision har foretaget udbetalinger af løn i strid med gældende regler.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at regionen derved har tilsidesat regionslovens § 37, stk. 1, 1. punktum, hvorefter bestemmelserne om løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale i regional tjeneste aftales eller fastsættes af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at regionen med beslutning om iværksættelse af en række foranstaltninger vil bringe administrationen af reglerne om løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med lovgivningen.

Statsforvaltningen har ikke fundet grundlag for at antage, at manglende angivelse i stillingsopslag af, at stillinger kunne besættes på åremålsvilkår, har været begrundet i usaglige hensyn. Statsforvaltningen har ikke ud fra de foreliggende oplysninger fundet anledning til at tage spørgsmålet om, hvorvidt lønudbetalinger uden hjemmelsgrundlag har påført regionen et tab, som kan tilregnes de enkelte regionsmedlemmer, op til behandling.
 
Publiceret 22-12-2016 14:31:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017