Statsforvaltningens logo
Forside %gt; Børn %gt; Børnebidrag %gt; Konfirmationsbidrag

Konfirmationsbidrag

konfirmationBESKÅRET

Hvis I har fælles forældremyndighed, kan I som forældre selv vælge, hvordan I vil opfylde forsørgelsespligten, når jeres barn skal konfirmeres.

Det betyder, at Statsforvaltningen ikke fastsætter konfirmations- eller beklædningsbidrag, hvis den anden forælder (samværsforælderen) opfylder sin forsørgelsespligt ved for eksempel at holde en fest for barnet i anledning af konfirmationen eller tager barnet med på en ferierejse i anledning af konfirmationen. Det er dog ikke nok at give barnet en stor konfirmationsgave.

Som forældre kan I selv aftale, at den ene skal betale konfirmationsbidrag. Derfor skal du kun ansøge Statsforvaltningen om fastsættelse af konfirmationsbidrag, hvis I er uenige om beløbets størrelse, eller hvis du vil sikre dig, at det normale konfirmationsbidrag kan udbetales forskudsvist af Udbetaling Danmark.

Når I ikke har fælles forældremyndighed (eneforældremyndighed), vil Statsforvaltningen normalt fastsætte konfirmationsbidrag, hvis du som indehaver af forældremyndigheden har haft udgifter i anledning af konfirmationen. Ved eneforældremyndighed tager vi kun hensyn til udgifter, som bidragsbetaleren efter aftale med bidragsmodtageren har afholdt i anledning af konfirmationen.

Hvis bidragsbetaleren har indbetalt til en børneopsparing, der er oprettet til at dække udgifterne ved konfirmationen, og som kommer til udbetaling, når barnet fylder 14 år, kan en ansøgning til Statsforvaltningen om at fastsætte konfirmationsbidrag blive afslået, eller der kan ske fradrag i bidraget alt efter bidragsbetalers andel af opsparingen.

Ansøgningen

Du kan indsende ansøgningen, inden barnet skal konfirmeres. Ansøgningen skal dog være modtaget i Statsforvaltningen senest tre måneder efter barnets konfirmation. Indsender du ansøgningen senere, mister du retten til at få fastsat konfirmationsbidrag.

Hent ansøgningsblanket til konfirmationsbidrag

Konfirmationsbidragets størrelse

Det normale konfirmationsbidrag i 2014 er 3.372 kr., hvilket svarer til tre gange normalbidragets grundbeløb. Hvis bidragsbetalerens indkomst er så høj, at det løbende bidrag kan fastsættes til normalbidraget med tillæg af 50%, er konfirmationsbidraget på 4.496 kr. Hvis bidragsbetalerens indkomst er så høj, at det løbende bidrag kan fastsættes til normalbidraget med tillæg af 100% eller mere, er konfirmationsbidraget på 5.620 kr. Vi fastsætter normalt ikke højere konfirmationsbidrag.

I skemaet nedenfor kan du se en del af de vejledende indkomstbeløb, som skal til for at fastsætte bidrag højere end det normale konfirmationsbidrag.  Hvis bidragsbetaler har forsørgelsespligt over for 2 børn, skal bidragsbetaler have en årlig indkomst på mellem ca. 470.000 kr. og ca. 530.000 kr., før Statsforvaltningen vil fastsætte konfirmationsbidraget til 4 gange normalbidraget (4.496 kr.) og en indkomst på over ca. 530.000, før konfirmationsbidraget fastsættes til 5 gange normalbidraget (5.620 kr.).

 

 Bidragets størrelse

1 barn

2 børn

3 børn

4.496 kr.

ca. 430.000 kr.

ca. 470.000 kr.

ca. 530.000 kr.

5.620 kr.

ca. 470.000 kr.

ca. 530.000 kr.

ca. 600.000 kr.

Se hvor høj bidragsbetalerens indkomt skal være i andre situationer, for at det løbende bidrag kan forhøjes med 50 % eller 100 %.

Hvis du ønsker et forhøjet konfirmationsbidrag, skal du gøre opmærksom på det i ansøgningen, for at vi kan undersøge de økonomiske forhold. Ellers fastsætter vi bidraget til det normale konfirmationsbidrag.

Vi fastsætter konfirmationsbidrag, selvom bidragsbetalerens økonomiske forhold er dårlige.

Betaling af konfirmationsbidraget

Bidraget skal betales direkte til bidragsmodtageren. Hvis bidraget er fastsat af Statsforvaltningen, skal bidraget betales den dato, der står i afgørelsen. Det vil normalt være datoen for konfirmationen. Betales bidraget ikke, kan bidragsmodtageren efter den fastsatte betalingsdag anmode Udbetaling Danmark om at lægge ud for det normale konfirmationsbidrag.

Skatteforhold

Når et konfirmationsbidrag er betalt, kan bidragsbetaler fratrække bidraget skattemæssigt. Modtageren af det almindelige konfirmationsbidrag skal ikke betale skat af bidraget. Se mere på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Hvis barnet ikke skal konfirmeres

Vi kan også fastsætte et særligt bidrag, selvom barnet ikke skal konfirmeres. Det kaldes et beklædningsbidrag. Det kan vi fastsætte på det tidspunkt, hvor barnets skolekammerater bliver konfirmeret. Det, der er nævnt oven for om konfirmationsbidrag, gælder også for beklædningsbidrag.

For at du kan få fastsat beklædningsbidrag, er det derfor en forudsætning, at du har afholdt udgifter.

Du skal søge om beklædningsbidrag senest tre måneder efter, at dit barns klassekammerater er blevet konfirmeret.

Eksempler

Eksempel 1
Carina bor ved sin far. Forældrene har fælles forældremyndighed. Carinas mor og far taler ikke så godt sammen. På konfirmationsdagen holder Carinas far en fest. Carinas mor og morens familie er ikke med til festen. Carinas mor har derfor besluttet, at hun ugen efter konfirmationen også vil holde en fest for Carina, hvor morens familie er inviteret. Carinas mor bliver ikke pålagt at betale konfirmationsbidrag, da hun selv holder en fest for Carina i anledning af konfirmationen.

Eksempel 2
Peter bor ved sin mor. Moren har forældremyndigheden alene. Peters mor og far har aftalt, at både mor og fars familie er med til festen på konfirmationsdagen. Far og mor betaler begge til festen. Da Peters far betalte til konfirmationen efter aftale med Peters mor, blev der ikke fastsat konfirmationsbidrag.

Eksempel 3
Betina bor ved sin mor. Moren har forældremyndigheden alene. Betina ønsker ikke at blive konfirmeret. I forbindelse med at Betinas klassekammerater skal konfirmeres, søger Betinas mor fastsat et bidrag. Statsforvaltningen fastsætter et beklædningsbidrag på samme størrelse som et konfirmationsbidrag.

Eksempel 4
Kenneth bor ved sin mor, der har forældremyndigheden alene. Da Kenneth var 5 år, oprettede forældrene en børneopsparing, der skulle bruges til at dække udgifterne ved Kenneths konfirmation. Børneopsparingen kom til udbetaling, da Kenneth fyldte 14 år. Kenneths far indbetalte gennem flere år til børneopsparingen. Kenneths far blev ikke pålagt at betale konfirmationsbidrag, da han ved at indbetale til børneopsparingen havde opfyldt sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen.

Til toppen af siden
Senest opdateret 23. mar 2014
Kontakt os

Hjælp til børn:

www.morogfarskalskilles.dk

Hjælp til forældre:

www.børnimidten.dk

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English